Data przekazania: 30.05.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 29.06.2012 r. o godzinie 13.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 • Projekty uchwał na ZWZA
 • Opinia Zarządu ws wyłączenia praw poboru do warrantów serii A
 • Opinia Zarządu ws wyłączenia praw poboru do akcji serii E
 • Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
 • Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2011 r.
 • Ocena działalności Spółki za 2011 r. sporządzona przez Radę Nadzorczą
 • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

  Grażyna Gołębiowska – Czlonek Zarządu
  Paweł Tobiasz – Członek Zarządu