Data przekazania: 25.05.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż w dniu 24 maja 2012 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie
kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wybranym podmiotem jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, z siedzibą w
Warszawie, al. Armii Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 144.

Spółka korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego.

Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołebiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu