Data przekazania: 18.05.2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

KOREKTA RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 2012-05-18 o treści: Zarząd ATM Grupa S.A informuje, że w raporcie okresowym za I kwartał
2012, opublikowanym dnia 15 maja 2012r., wystąpiły błędy. Poniżej
prezentujemy listę korekt:

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe: „Wybrane dane finansowe”

Wiersz „Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej
przypisany do podmiotu dominującego”
Przed korektą: 170
Po korekcie: 421

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe: „Zestawienie
całkowitych dochodów”

Wiersz „Dochód całkowity razem, z tego przypadający na akcjonariuszy
Grupy”
Przed korektą: 170
Po korekcie: 421

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe: „Zestawienie zmian w
kapitale własnym””

Wiersz „Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2012 r.” ,
kolumny: „Wynik finansowy bieżącego okresu”, „razem kapitał własny”
Przed korektą: 170
Po korekcie: 421

Wiersz „Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2012 r.” ,
ostatnia kolumna: „razem kapitał własny”
Przed korektą: 224
Po korekcie: 475

Wiersz „31 marca 2012r”, kolumna „Wynik finansowy bieżącego okresu”,
Przed korektą: 170
Po korekcie: 421

Wiersz „31 marca 2012r”, kolumna: „razem kapitał własny” (przypadający
na akcjonariuszy Spółki),
Przed korektą: 215 763
Po korekcie: 216 014

Wiersz „31 marca 2012r”, ostatnia kolumna: „razem kapitał własny”
Przed korektą: 216 777
Po korekcie: 217 028

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu