Data przekazania: 10.02.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że Spółka zawarła z Emitel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę, która spełnia kryterium umowy znaczącej tzn. jej wartość wynosi 55 617 tys. PLN, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Umowa została zawarta na czas określony, zgodny z czasem obowiązywania koncesji na kanał ATM ROZRYWKA TV, tj. do dnia 24 lutego 2021 r.
Umowa dotyczy świadczenia przez Emitel Sp. z o.o. na rzecz Spółki usług nadawczych w standardzie DVB-T (nadawanie naziemne cyfrowe).

Warunki umowy nakładają na Spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą (kontraktową i deliktową). Łączna wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy, ale nie może przekroczyć kwoty
19 140 tys. PLN. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu