Data przekazania: 26.07.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2011
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz w związku z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał zawiadomienia od Tomasza Kurzewskiego i Doroty Michalak-Kurzewskiej, jak również od Tomasza Kurzewskiego oraz Doroty Michalak-Kurzewskiej jako podmiotu dominującego wobec Kurzewski Investment S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu o bezpośrednim zbyciu przez Tomasza Kurzewskiego oraz Dorotę Michalak-Kurzewską – jako współwłaścicieli niżej wskazanych akcji na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej oraz pośrednim nabyciu przez Tomasza Kurzewskiego oraz Dorotę Michalak-Kurzewską:

1) 23.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, co stanowi 26,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 46.000.000 głosów, co stanowi 42,20% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ATM Grupa S.A. oraz
2) 11.420.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, co stanowi 13,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 11.420.000 głosów, co stanowi 10,48% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ATM Grupa S.A.
(zwanych dalej „Akcjami”).

Bezpośrednie zbycie oraz pośrednie nabycie Akcji nastąpiło na skutek wniesienia w dniu 21 lipca 2011 r. Akcji jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kurzewski Investment S.à r.l przez jedynych wspólników Tomasza Kurzewskiego i Dorotę Michalak-Kurzewską.

Przeniesienie własności powyżej opisanych Akcji nastąpiło na skutek zaksięgowania na rachunkach papierów wartościowych w dniu 22 lipca roku.

Liczba Akcji Spółki posiadanych bezpośrednio przez Tomasza Kurzewskiego oraz Dorotę Michalak-Kurzewską, na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, przed transakcją wynosiła 23.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A oraz 11.420.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, co stanowiło łącznie 40,02% kapitału zakładowego oraz uprawniało do 57.420.000 głosów, co stanowiło 52,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na skutek realizacji transakcji opisanej powyżej Tomasz Kurzewski oraz Dorota Michalak-Kurzewska nie posiadają bezpośrednio akcji Spółki.

Przed transakcją Tomasz Kurzewski oraz Dorota Michalak-Kurzewska nie posiadali pośrednio akcji Spółki.
Na skutek transakcji opisanej powyżej, Tomasz Kurzewski oraz Dorota Michalak-Kurzewska posiadają pośrednio – poprzez Kurzewski Investment S.à r.l – 23.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A oraz 11.420.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, co stanowi łącznie 40,02% kapitału zakładowego oraz uprawnia do 57.420.000 głosów, co stanowi 52,68% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu