Data przekazania: 28.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO – łączna kwota wierzytelności

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie
kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Wybranym podmiotem jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, z siedzibą w
Warszawie, al. Armii Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 144.
Spółka korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego.
Umowa będzie obowiązywać przez okres 1 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu