Data przekazania: 28.06.2011 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2011
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2011 roku.

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Mikołaja ŚWIDERSKIEGO, zamieszkałego 53-522 Wrocław, ul. Skwierzyńska 20A m. 10, legitymującego się dowodem osobistym AKZ727548.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 31.05.2011r. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały o wyborze na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.
16. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 28.04.2011r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2010r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2011r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., obejmujące:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 251.456.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.357.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5.523.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 6.166.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2010r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 28.04.2011r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego.Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 6
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2010r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2011r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. oraz po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 279.156.000,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.469.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.411.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy złotych);
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 3.131.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 7
w sprawie podziału zysku za 2010 rok

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 20.04.2011 r. dokonanej w dniu 28.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
– po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w wysokości 1.357.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.
II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
a. łączna kwota dywidendy wynosi 15.480.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje zysk osiągnięty w 2010 r., powiększony o kwotę 14.123.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych,
b. w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,
c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy),
d. dzień dywidendy ustala się na dzień 27.07.2011 r.,
e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11.08.2011 r.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego.Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi KURZEWSKIEMU – Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 29.610.040 ważnych głosów, z 18.110.040 akcji, stanowiących 21,06 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
W głosowaniu nie brała udziału – Ewa KUMOREK pełnomocnik Tomasza KURZEWSKIEGO.

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi GRZYWACZEWSKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego.Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi MUSZYŃSKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie GOŁĘBIOWSKIEJ – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego.Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi TOBIASZOWI – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 13
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2010 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 20.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego.Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi MICHALAKOWI Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego.Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Wiesławie KURZEWSKIEJ Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 16
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze PIETKIEWICZ Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 17
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi CHMIELEWSKIEMU Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 18
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi STĘPNIAKOWI Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego.Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 19
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Powołuje się Pana Andrzeja MUSZYŃSKIEGO na stanowisko Prezesa Zarządu.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 20
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się Pana Tomasza KURZEWSKIEGO do Rady Nadzorczej i powierza się jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie odwołuje się dotychczasowego Przewodniczącego z pełnionej funkcji, pozostawiając Pana Marcina MICHALAKA w składzie Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 21
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

I. Na podstawie postanowienia art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 punkt 1 ppkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) miesięcznie, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) miesięcznie, a członków Rady Nadzorczej w wysokości po 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Przeciwko uchwale oddano 900.020 głosów. Głosów wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 22
w sprawie zmiany Statutu ATM Grupa S.A.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:

– § 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępującego Przewodniczącego.”
– w § 13 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się podpunkt 9) w następującym brzmieniu:
9) „odwołanie Prezesa Zarządu.”

– § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek. Ponadto Prezesa Zarządu może odwołać Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.”

– § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden członek Zarządu samodzielnie lub,
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

– § 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Założycielami Spółki są:
1. Dorota MICHALAK – KURZEWSKA,
2. Tomasz KURZEWSKI.”

II. Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w pkt. I Uchwały.

Podjęte uchwałą zmiany wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd.

Za uchwałą oddano 57.420.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Wstrzymało się od głosowania 900.000 głosów. Głosów przeciwnych i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 23
w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy

I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 24
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

  • Załącznik do uchwały nr 24
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu