Data przekazania: 15.11.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2010 r. Emitent udzielił spółce zależnej ATM Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) poręczenia z tytułu zawartej przez Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., umowy kredytowej o wartości 25.000.000,00 zł. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31.12.2025 r.

Maksymalna wartość ewentualnych roszczeń Banku z tytułu niniejszego poręczenia wynosi 37.500.000,00 zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31.12.2028 r.

Odpowiedzialność Emitenta i Spółki za zobowiązania wynikające z umowy kredytowej jest solidarna. Zobowiązania z tytułu poręczenia zostaną wykonane po zawiadomieniu ATM Grupa S.A. przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. o opóźnieniu w spłacie całości lub części kredytu, przez zapłatę sumy zadłużenia w sposób i w terminach wskazanych przez Bank.

Wynagrodzenie Emitenta z tytułu udzielenia niniejszego poręczenia wynosi 125.000,00 tysięcy złotych, płatne w ciągu 30 dni od uruchomienia pierwszej transzy kredytu.

Powiązanie pomiędzy Spółką i Emitentem polega na tym, że Spółka jest spółką zależną od Emitenta, do którego należy 100% jej udziałów.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu