Data przekazania: 25.06.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2010 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Pawła TOBIASZA, zamieszkałego 58-105 Świdnica, ul. Jana Riedla 1 m. 6, legitymującego się dowodem osobistym AJA 834833 – pełnomocnika Akcjonariuszy Tomasza KURZEWSKIEGO i Doroty MICHALAK – KURZEWSKIEJ.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 29.05.2010 r. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2009 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2010 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., obejmujące:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256.119 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy złotych);
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.940 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 6.572 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 19.918 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2009 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2009 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 6
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2009 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2010r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 277.313 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych);
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 164 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 14.146 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych);
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 29.194 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 7
w sprawie podziału zysku za 2009 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 26.04.2010 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
– po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009 Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 6.940 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą nie oddano głosów.
Przeciwko oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 8
w sprawie podziału zysku za 2009 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
– Walne Zgromadzenie postanawia, że z zysku spółki osiągniętego w 2009r. kwota 6.880.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
– w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,
– dywidenda na jedna akcję wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy),
– dzień dywidendy ustala się na dzień 14.07.2010r.,
– dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28.07.2010r.,
– pozostałą kwotę 59.715,18 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset piętnaście 18/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu,
– za oddano 28.710.000 ważnych głosów, z 17.210.000 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
(w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Tomasza Kurzewskiego)
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
2. Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej,
– za oddano 28.710.000 ważnych głosów, z 17.210.000 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
(w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Doroty Michalak – Kurzewskiej)
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
3. Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu,
– za oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego,
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
4. Panu Andrzejowi Muszyńskiemu,
– za oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego,
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
5. Pani Grażynie Gołębiowskiej,
– za oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego,
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
6. Panu Pawłowi Tobiaszowi.
– za oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2009 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2009 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Marcinowi Michalakowi,
2. Pani Wiesławie Kurzewskiej,
4. Pani Barbarze Pietkiewicz,
5. Panu Marcinowi Chmielewskiemu,
6. Panu Piotrowi Stępniakowi.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu