Data przekazania: 12.06.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Wybranym podmiotem jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, z siedzibą w
Warszawie, al. Armii Ludowej 14, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 144.
Spółka korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych.
Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu