Data przekazania: 01.06.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której publikacja podlegała opóźnieniu na podstawie art. 57 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Poniżej treść raportu o opóźnieniu informacji poufnej:
„Zarząd ATM Grupa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2010 roku wpłynęła od spółki zależnej ATM Studio Sp. z o.o (Spółka Zależna), z siedzibą w Warszawie informacja, o podpisaniu przez Spółkę Zależną umowy przedwstępnej na realizację budowy kompleksu studiów telewizyjnych.
Powyższa umowa przedwstępna spełnia kryteria umowy znaczącej ze względu na jej wartość.
Podanie w chwili obecnej informacji o tym fakcie może negatywnie wpłynąć na przebieg postępowań administracyjnych związanych z realizowanym przez Spółkę Zależną projektem inwestycyjnym, którego jednym z elementów jest zawarcie powyższej umowy.
W związku z powyższym, na wniosek Zarządu Spółki Zależnej, Zarząd Emitenta opóźnia do dnia 30 czerwca 2010 roku przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących faktu zawarcia umowy przedwstępnej.
Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż Spółka podjęła niezbędne działania mające na celu ochronę tej informacji, zgodnie z § 3 do § 6 Rozporządzenia, w szczególności prowadząc rejestr informacji poufnych oraz osób mających do nich dostęp.
Podstawą prawną do opóźnienia publikacji informacji poufnej jest §2 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.”

Informacją poufną, o której mowa powyżej jest fakt zawarcia przedwstępnej (warunkowej) umowy znaczącej przez spółkę zależną ATM Studio Sp. z o.o. Umowa z dnia 31 marca 2010 r. została zawarta z firmą MIRBUD S.A. i dotyczy realizacji inwestycji polegającej na budowie kompleksu studiów telewizyjnych w Warszawie.
Wartość zawartej umowy wynosi 37 000 tys. złotych netto. Terminem zawieszającym zobowiązanie się do zawarcia umowy ostatecznej jest termin niezwłoczny po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę w/w kompleksu.
Podstawą do uznania tej umowy za umowę znaczącą jest wartość umowy, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu