Data przekazania: 29.05.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2010 r. o godzinie 16.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

  • Projekty uchwał
  • Informacje o akcjach
  • Formularz pełnomocnictwa i instrukcji dla pełnomocnika
  • Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2009 r.
  • Ocena działalności Spólki za 2009 r.
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu