Data przekazania: 20.04.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 19 kwietnia 2010 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, że w wyniku przekształcenia wybranych funduszy inwestycyjnych w nowe subfundusze, ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada samodzielnie akcje spółki dające ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed zmianą udziału ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 2.063.561 szt. akcji spółki co dawało 2.063.561 szt. głosów na walnym zgromadzeniu ATM Grupa S.A. i stanowiło odpowiednio 2,40% kapitału zakładowego oraz 1,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień 14 kwietnia 2010 r. oraz 19 kwietnia 2010 r. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada łącznie 7.059.186 szt. akcji spółki co daje 7.059.186 szt. głosów na walnym zgromadzeniu ATM Grupa S.A. i stanowi odpowiednio 8,21% kapitału zakładowego oraz 6,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu