Data przekazania: 16.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 15 czerwca 2009 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR 1:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 27.04.2009 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., obejmujące:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 305.019.417,77 zł (słownie: trzysta pięć milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.491.001,89zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 10.150.907,87 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 30.04.2009 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 302.204.496,16zł (słownie: trzysta dwa miliony dwieście cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy);
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18.281.878,36 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.623.556,26 zł (słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć groszy);
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 3.312.884,63 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze);——-
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008, postanawia się, że kwota 13.760.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
– w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,
– dywidenda na jedna akcję wynosi 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy),
– dzień dywidendy ustala się na dzień 29.06.2009 r.,
– dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14.07.2009 r.,
– pozostałą kwotę 731.001,89 zł (słownie: siedemset trzydzieści jeden tysięcy jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów:

1. Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Kurzewskiemu,
2. Wiceprezesowi Zarządu – Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej,
3. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu,
4. członkowi Zarządu – Pani Grażynie Gołębiowskiej,
5. członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Tobiaszowi,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2008 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Michalakowi,
2. członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiesławie Kurzewskiej,
3. członkowi Rady Nadzorczej – Pani Barbarze Pietkiewicz,
4. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalczewskiemu,
5. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Chmielewskiemu
6. członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Stępniakowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu ATM Grupa S.A,. uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu