Data przekazania: 01.04.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2009
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 31 marca 2009 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, że w związku ze zbyciem w dniu 27 marca 2009 r. akcji spółki, przez ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy posiadana przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządane przez towarzystwo spadła poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 10.902.325 szt. akcji spółki, co stanowiło 12,68% kapitału zakładowego spółki oraz 10.902.325 głosów, co stanowiło 10,002% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Według stanu na dzień 27 marca 2009 r. fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 10.899.262 szt. akcji spółki, co stanowiło 12,67% kapitału zakładowego spółki oraz 10.899.262 głosów, co stanowiło 9,999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na dzień sporządzenia zawiadomienia tj. na 31 marca 2009 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 10.887.761 szt. akcji, co stanowi 12,66% kapitału zakładowego spółki oraz 10.887.761 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,989% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu