Data przekazania: 23.07.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż w dniu 22 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok.
Wybranym podmiotem jest PKF CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, Oddział Regionalny Zachód we Wrocławiu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477.
Spółka nie korzystała wcześniej z usług spółki PKF CONSULT Sp. z o.o.
Umowa będzie podpisana w zakresie i na czas badania sprawozdań jednostkowego i skonsolidowanego za 2008 rok łącznie z przeglądem śródrocznym.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu