Data przekazania: 16.05.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30 maja 2008 roku wraz z załącznikami zawierającymi
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku oraz jej oceną działalności spółki.

Uchwała nr 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A.,
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/Panią _________________________.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za 2007 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2007 rok.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

który został ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 maja 2008 r., Nr 88, poz. 5673.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 09 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2007 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2007 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r., obejmujące:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ………..………239.851.779,62 zł
2) rachunek zysków i strat, za rok obrotowy
od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
wykazujący zysk netto w kwocie …………………………………………………. 19.556.156,75 zł
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy
od 01stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie
kapitału własnego o kwotę ..………………………….……..…….….152.860.159,72 zł
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący
w okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2007 r.
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie ………………….44.016.527,49 zł
5) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
6) informację dodatkową.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2007 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1) w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2007 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2007 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1) w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres
od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., obejmujące:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę…………………………..260.472.740,18 zł
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie…. 24.735.071,12 zł
w tym zysk netto przypisany do podmiotu dominującego w kwocie………24.255.911,50 zł
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę………..…………… 158.108.583,36 zł
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych,
wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku w kwocie…………………… 47.666.204,50 zł
5) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
6) informacja dodatkowa,
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
w sprawie: podziału zysku za 2007 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 oraz art. 348 kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 9 maja 2008 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. i po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2007 Walne Zgromadzenie postanawia:
1. podzielić zysk bilansowy netto Spółki wypracowany w 2007 roku w kwocie
19.556.156,75 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), z przeznaczeniem na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 12.040.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterdzieści tysięcy złotych), przy czym:
a) w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D.
b) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,14 zł (słownie: czternaście groszy).
2) kapitał zapasowy w kwocie 7.516.156,75 zł (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy)
2. ustalić dzień dywidendy na dzień 17 czerwca 2008 r.
3. ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lipca 2008 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A.:
1. Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Kurzewskiemu
za okres 01.01. – 31.12.2007 r.
2. Wiceprezesowi Zarządu – Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej
za okres 01.01. – 31.12.2007 r.
3. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu
za okres 14.03. – 31.12.2007 r.
4. Członkowi Zarządu – Grażynie Gołębiowskiej
za okres 01.01. – 31.12.2007 r.
5. Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Tobiaszowi
za okres 01.01. – 31.12.2007 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2007 r.
Na podstawie art. 393 oraz art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2007 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
Na podstawie art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Michalakowi
za okres 01.01. – 31.12.2007 r.
2. Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławie Kurzewskiej
za okres 01.01. – 31.12.2007 r.
3. Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kowalczewskiemu
za okres 01.01. – 31.12.2007 r.
4. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Barbarze Pietkiewicz
za okres 01.01. – 31.12.2007 r.
5. Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Skowrońskiej
za okres 01.01. – 04.10.2007 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Ocena działalnosci spółki w 2007 roku
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu