Data przekazania: 07.05.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd Spółki ATM Grupa Spółka Akcyjna w Bielanach Wrocławskich, ul. Błękitna 3, 55-040 Bielany Wrocławskie,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157203 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zawiadamia, że na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa Spółka Akcyjna, które odbędzie się 30 maja 2008 r. o godz. 12.00 w Bielanach Wrocławskich, w siedzibie Spółki przy ul. Błękitnej 3.

I – Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za 2007 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2007 rok.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
II – Sprawy organizacyjno – prawne:
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji.
2. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w Sekretariacie ATM GRUPA Spółka Akcyjna (II piętro) przy ul. Błękitnej 3, 55-040 Bielany Wrocławskie, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do 23.05.2008 r. do godz. 16.00 i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.
3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki (Sekretariat) od dnia 14.05.2008 r.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona
w siedzibie Zarządu (Sekretariat) – przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
7. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu