Data przekazania: 04.04.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że dnia 3 kwietnia 2008 r. spółka nabyła od Mariana Terleckiego i Małgorzaty Łozińskiej łącznie 100% udziałów spółki M.T. ART Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kapitał zakładowy M.T. ART Sp. z o.o. wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów w całości prawidłowo opłaconych, o wartości nominalnej 500 zł każda.

Cena nabycia 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50 tys. zł wynosi 3 564,0 tys. zł, z zastrzeżeniem, że cena ta zostanie skorygowana o różnicę pomiędzy wartością księgową spółki z dnia nabycia udziałów (powiększoną o kwotę wynikającą z końcowego rozliczenia umowy produkcyjnej z TVP S.A.) a wartością księgową z dnia 30 września 2007 r. Wartości księgowe zostaną określone na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na wskazne dni i zbadane przez biegłego rewidenta.

Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych ATM Grupa S.A. wynosi 3 564,0 tys. zł, z zastrzeżeniem korekty tej wartości zgodnie z zasadą dotyczącą korekty cany nabycia.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne spółki.
Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ATM Grupa S.A. a zbywcami udziałów nie istnieją powiązania.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest fakt, iż nabyte przez spółkę aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego M.T. ART Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności M.T. ART Sp. z o.o. jest produkcja telewizyjna i filmowa. Obecny profil działalności spółki zostanie utrzymany.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu