Data przekazania: 03.09.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zgodnie z § 42 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM Grupa S.A. informuje:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia: 01.08.2007r. data zakończenia: 17.08.2007r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
17.08.2007r.

3. Liczby papierów wartościowych objętych subskrypcją:
700.000 akcji serii D

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii D nie była podzielona na transze.
Emisja akcji serii D była emisja realizowaną z zachowaniem prawa poboru akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy.

a. w ramach zapisów podstawowych redukcja nie wystąpiła.
b. w ramach zapisów dodatkowych redukcja wyniosła 98,54%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
811.051

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
700.000 akcji serii D

7. Ceny, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
200,00 zł za sztukę

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii D nie była podzielona na transze. Łącznie złożono 182 zapisów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii D nie była podzielona na transze. Łącznie przydzielono akcje 168 osobom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
nie zawarto umów o subemisję

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 140.000.000,00 zł

12. Koszty zaliczone do kosztów emisji były następujące:
Całkowite koszty wyniosły 2 265 579,38 zł, na co składają sie następujące pozycje:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty:- 1 923 929,38 zł;
b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł;
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 233 210,00 zł;
d) promocja oferty: 108 440,00 zł.

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł 3,24 zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu