Data przekazania: 01.08.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2007
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A oświadcza, że w dniu 1 sierpnia 2007 r. otrzymał od Doroty Michalak-Kurzewskiej oraz Tomasza Kurzewskiego zawiadomienie, że w związku z rozliczeniem na ich rachunkach inwestycyjnych transakcji sprzedaży posiadanych przez nich na zasadzie wspólności ustawowej 115 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B (informacja o tej transakcji w związku z art. 160 ustawy o obrocie została opublikowna w raporcie bieżącym nr 31/2007) ich udział w kapitale zakładowym spółki oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu zmienił się następująco.

Przed dokonaniem transakcji posiadali 1.836 tys. akcji oraz 2.986 tys. głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło odpowiednio 51% udziału w kapitale zakładowym spółki i 62,86% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po dokonaniu transakcji ilość akcji spadła do 1.721 tys. a ilość głosów na walnym zgromadzeniu do 2.871 tys., co aktualnie stanowi odpowiednio 47,81% udziału w kapitale zakładowym i 60,44% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Ponadto, Państwo Kurzewscy oświadczyli że nie zamierzają dalej dokonywać zbycia posiadanych przez nich akcji, co najmniej przez okres dwóch lat, do czego zobowiązali się podpisując umowę z oferującym akcje serii D – Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o..

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu