Data przekazania: 02.07.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 2 lipca 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR 1:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2007 roku podjętej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D i w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1
W uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2007 roku podjętej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D i w sprawie zmiany Statutu Spółki, wprowadza się poniższą zmianę:
– § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Akcje serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób że na każde 36 (trzydzieści sześć) posiadanych akcji Spółki przypadać będzie do objęcia 7 (siedem) akcji serii D. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu