Data przekazania: 29.05.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 02 lipca 2007 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Błękitnej 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany par. 2 ust. 2 uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2007r. podjętej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D i w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 25 czerwca 2007 r. do godziny 15:00) świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 09:00 – 17:00.

Jednocześnie Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekt uchwały, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Grupa S.A. z dnia ____
w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2007r. podjętej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D i w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1
W uchwale Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2007r. podjętej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D i w sprawie zmiany Statutu Spółki, wprowadza się poniższą zmianę:
– § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Akcje serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej”.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu