Data przekazania: 21.05.2007 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE

KOREKTA RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 16/2007 z dnia 2007-05-14 o treści: Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w skonsolidowanym raporcie rocznym
RS 2006 opublikowanym w dniu 8 maja 2007 roku została nieprawidłowo
zaprezentowana struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Po stronie pasywów bilansu opublikowano (w tys. zł): 31.12.2006
31.12.2005
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 9.996
10.959
Rozliczenia międzyokresowe 634 2.704
Powinno być (w tys. zł):
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 10.546
10.959
Rozliczenia międzyokresowe 84 2.704
Suma zobowiązań krótkoterminowych pozostaje bez zmian.
Powyższa zmiana nie wpływa na wynik finansowy oraz podane przez spółkę
wskaźniki.
Plik Opis RS 2006 List do akcjonariuszy.pdf List prezesa zarządu do akcjonariuszy RS 2006 Opinia i raport z badania.pdf Opinia i raport jednostki badającej sprawozdanie RS 2006 Sprawozdanie finansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
Dorota Michalak-Kurzewska – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Maciej Grzywaczewski – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Lidia Miśkiewicz – Główna księgowa