Data przekazania: 14.05.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w skonsolidowanym raporcie rocznym RS 2006 opublikowanym w dniu 8 maja 2007 roku została nieprawidłowo zaprezentowana struktura zobowiązań krótkoterminowych.

Po stronie pasywów bilansu opublikowano (w tys. zł):
31.12.2006 31.12.2005

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 9.996 10.959
Rozliczenia międzyokresowe 634 2.704

Powinno być (w tys. zł):

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 10.546 10.959
Rozliczenia międzyokresowe 84 2.704

Suma zobowiązań krótkoterminowych pozostaje bez zmian.
Powyższa zmiana nie wpływa na wynik finansowy oraz podane przez spółkę wskaźniki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu