Data przekazania: 22.03.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007 r. o godzinie 13.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Błękitnej 3.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (do dnia 19 kwietnia 2007 r. do godziny 15.00) świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH).

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 17.00.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian:

W § 6 ust. 1 Statutu wprowadza się zmiany:

1) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.600.000 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) i podzielony jest na nie mniej niż 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) i nie więcej niż 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, w tym:
1) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej aniżeli 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

2) proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) i nie więcej niż 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy) i podzielony jest na nie mniej niż 3.600.000 (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy) i nie więcej niż 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, w tym:
1) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) nie więcej aniżeli 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu