Data przekazania: 13.02.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat z działalnosci kontynuowanej Grupy Kapitałowej ATM za rok 2006. Prognoza zakłada osiągnięcie następujących wielkości (w mln PLN):

przychody ze sprzedaży – 86,5
EBITDA – 28,4
zysk operacyjny – 22,8
zysk netto – 20,3

Prognoza przygotowana została na podstawie otrzymanych do dnia opublikowania prognozy dokumentów oraz danych finansowych. Prognoza uwzględnia wyniki spółek zależnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu