Data przekazania: 25.05.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 25 maja 2006 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR 1:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2005r.

UCHWAŁA NR 2:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2006r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r., obejmujące:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80 453 369,32 złotych;
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9 521 739,89 złotych;
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 821 739,89 złotych;
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 1 393 542,61 złotych;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 3:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2005r.

UCHWAŁA NR 4:
Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2006 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005 r., obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 553 929,40 złotych;
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 872 036,85 złotych;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 172 036,85 złotych;
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 3 165 467,20 złotych;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 5:
Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek
handlowych przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu
25.04.2006 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2005
postanawia się, że kwota 9.504.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset cztery tysiące złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
W podziale zysku bierze udział 3.600.000 akcji serii A, B i C.
Dywidenda na jedna akcję wynosi 2,64 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze).
Dzień dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2006 r.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 czerwca 2006 r.
Pozostałą kwotę 17.739,89 zł (siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W kwestii przeznaczenia zysków i strat z lat ubiegłych, wynikłych ze zmiany zasad rachunkowości i przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości niepodzielny zysk z 2003 roku w kwocie 352.616,61 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset szesnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w części na pokrycie straty z roku 2004 w kwocie 165.565,64 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), pozostałą kwotę 187.050,97 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 6:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu (w głosowaniu nie brał udziału Tomasz Kurzewski)
2. Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej (w głosowaniu nie brała udziału Dorota Michalak-Kurzewska)
3. Pani Grażynie Gołębiowskiej
4. Panu Pawłowi Tobiaszowi
5. Panu Okiłowi Khamidov

UCHWAŁA NR 7:
Zatwierdza się sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2005r.

UCHWAŁA NR 8:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Marcinowi Michalakowi
2. Pani Wiesławie Kurzewskiej
3. Pani Annie Skowrońskiej
4. Panu Markowi Grzegorzewiczowi
5. Panu Michałowi Kowalczewskiemu

UCHWAŁA NR 9:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Marcina Michalaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 10:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Wiesławę Kurzewską na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 11:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Annę Skowrońską na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 12:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Barbarę Trzeciak – Pietkiewicz na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 13:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Michała Kowalczewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 14:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 punkt 4 Statutu spółki ustala się wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie, a członków Rady Nadzorczej w wysokości po 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu