Data przekazania: 25.02.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2005-kor.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 RO – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Na podstawie otrzymanego oświadczenia złożonego przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka , Zarząd ATM Grupa SA informuje co następuje. W wyniku transakcji zawartych w dniu 24.02.2005 r. Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada wraz z podmiotami zależnymi 464 tys. akcji spółki ATM Grupa S.A. stanowiących 12,89% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 464 tys. głosów, stanowiących 9,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Część powyższych akcji została nabyta na rachunek banku powiernika – EFG Bank S.A. z siedzibą w Szwajcarii. Jednocześnie Pan Solorz-Żak poinformował, że charakter jego inwestycji jest wyłącznie finansowy, a biorąc pod uwagę dotychczasowy dynamiczny rozwój spółki ATM Grupa S.A. oraz jej dalsze perspektywy, inwestycja jest długoterminowa.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu