Oferta publiczna akcji serii B i C

W dniu 8 września 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 432 § 1, 433 § 1, 436 i 438 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z zachowaniem praw poboru oraz akcji serii C z wyłączeniem praw poboru. Kapitał zakładowy został podwyższony łącznie o kwotę nie mniejszą niż 4 300 000 zł i nie większą niż 4 900 000 zł w drodze emisji 1 150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 zł każda oraz emisji nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 1 300 000 akcjie zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda.

W dniu 19 listopada 2003 r. Komisja Papierów Wartoścowych i Giełd zatwierdziła prospekt emisyjny ATM Grupa, który został opublikowany w dniu 19 listopada 2003 r.

W dniu 18 grudnia 2003 r. Zarząd Spółki w związku z ustaleniem ceny emisyjnej akcji dokonał aktualizacji prospektu emisyjnego.

W dniu 26 listopada 2003 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych dopuściła do obrotu giełdowego akcje serii B i C. W dniu 16 grudnia 2003 r. został dokonany przydział akcji serii B. Wszystkie akcje objęli dotychczasowi akcjonariusze spółki tj. Dorota i Tomasz Kurzewscy.

Cena emisyjna akcji serii C została podana w dniu 17 grudnia 2003 r. i wyniosła ona 36 zł za jedną akcję.

W dniu 23 grudnia 2003 r. Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji akcji serii B.W dniu 30 grudnia 2003 r. został dokonany przydział akcji serii C w ilości 1 300 000 sztuk.

Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 8/2004 z dnia 8 stycznia 2004 r. notowania praw do akcji serii C rozpoczęły się z dniem 9 stycznia 2004 r.

W dniu 27 stycznia 2004 r. Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 600 000 zł, wynikającego z emisji akcji serii C.

W dniu 5 lutego zostały wprowadzone do obrotu giełdowego akcje serii B i C i rozpoczęły się ich notowania.