Zwyczajne WZA w dniu 27 maja 2019 r.

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2018 r. i wypłacie dywidendy.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.