Data przekazania: 26.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2023
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd Spółki ATM Grupa S.A., informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 w wysokości 24 318 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych) zostaje przeznaczony w kwocie 21 918 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, a kwota 2 400 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) na kapitał zapasowy Spółki.
Postanowiono wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
a) łączna kwota dywidendy wynosi 21 918 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), w całości z zysku bieżącego za rok obrotowy 2022. Kwota 6 744 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) została zapłacona tytułem zaliczki na wypłatę dywidendy w dniu 12 grudnia 2022 roku;
b) w podziale zysku bierze udział 84 300 000 akcji serii A i B;
c) dywidenda na jedną akcję wynosi 0,26 zł (słownie: dwadzieścia sześć groszy), przy czym kwota 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję została wypłacona tytułem zaliczki na poczet dywidendy w dniu 12 grudnia 2022 roku, co oznacza, że do wypłaty pozostaje kwota 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) na jedną akcję;
d) dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalono na 3 lipca 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalono na 7 lipca 2023 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Emil Dłużewski – Członek Zarządu
      Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent