Data przekazania: 27.04.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2023
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozytywnej oceny wniosku Zarządu ATM Grupa S.A. z dnia 20 kwietnia 2023 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2022 roku i wypłaty dywidendy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Emil Dłużewski – Członek Zarządu