Data przekazania: 27.05.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2022
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2022 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 16 860 000,- zł tj. 0,20 zł na jedną akcję.
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B.
Dzień dywidendy został ustalony na 3 czerwca 2022 roku.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 10 czerwca 2022 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Emil Dłużewski – Członek Zarządu