Data przekazania: 14.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2022
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. („Emitent”) informuje, że w toku prac nad sporządzeniem rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 rok dokonano kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych na pożyczkach udzielonych przez Emitenta, zgodnie z MSSF 9. Na podstawie indywidualnej analizy, po dokonaniu oceny możliwości realizacji zobowiązań pożyczkobiorcy, Zarząd Emitenta dnia 14 kwietnia 2022 r. podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w łącznej kwocie 6,3 mln zł w odniesieniu do pożyczek udzielonych na rzecz FM Aldentro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta.

Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021 poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Emitenta o 6,3 mln zł (tj. o kwotę dokonanego odpisu). Powyższe zdarzenie ma charakter jednorazowy i nie ma wpływu na sytuację płynnościową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu prace nad sporządzeniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2021 są w toku, w tym nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021, w związku z czym wskazana powyżej kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 r. zawartym w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2022, Emitent planuje opublikować jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie roczne za rok 2021 w dniu 28 kwietnia 2022 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Emil Dłużewski – Członek Zarządu