Data przekazania: 01.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2021
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2021 roku
podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 12 645 000,- zł tj. 0,15 zł na jedną akcję.
Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B.
Dzień dywidendy został ustalony na 7 czerwca 2021 roku.
Dniem wypłaty dywidendy będzie 15 czerwca 2021 roku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu