Data przekazania: 23.11.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd spółki ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 30 października 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. na rachunek bankowy Emitenta wpłynęła należność z tytułu zapłaconej w dniu 8 listopada 2019 r. zaległości podatkowej za rok 2014, określonej w decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (dalej: Naczelnik DUCS) z dnia 30 września 2019 r. a następnie uchylonej decyzją Naczelnika DUCS z dnia 28 października 2020 r. w łącznej wysokości 7.775.280 zł wraz z należnymi za ten okres odsetkami w wysokości 650.993 zł.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu