Data przekazania: 31.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2020 r. – 29 maja 2020 r.
– za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r.

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ATM Grupa S.A. informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2020 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Zarząd ATM Grupa S.A. informuje ponadto, że działając na podstawie §101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz za II kwartał 2020 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu