Data przekazania: 08.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. spółka współkontrolowana BoomBit S.A. (dalej: Spółka) opublikowała na swojej stronie, pod adresem boombit.com prospekt emisyjny.
Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie Emitent zamierza sprzedać maksymalnie do 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji na okaziciela Spółki.
Emitent aktualnie posiada akcje imienne uprzywilejowane oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 4.000.000 (słownie: cztery miliony), stanowiących 33,33% kapitału zakładowego Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu