Data przekazania: 05.04.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2019
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki współkontrolowanej BoomBit S.A. (dalej: Spółka). Aktualnie Emitent posiada 33,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki. W ramach pierwszej oferty publicznej oprócz emisji nowych akcji przez Spółkę, obecni akcjonariusze będą oferować do sprzedaży część posiadanych akcji. W związku z tą transakcją Emitent może zrealizować zysk, który będzie stanowił istotną część skonsolidowanego zysku netto w 2019 roku.

Ponadto Emitent otrzymał informację od Spółki, że planuje ona publikację prospektu na swojej stronie pod adresem boombit.com w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w kolejnych raportach bieżących poinformuje o następujących zdarzeniach związanych z pierwszą ofertą publiczną Spółki:
1. Opublikowanie prospektu emisyjnego na stronie Spółki oraz podanie maksymalnej liczby akcji Spółki oferowanych do sprzedaży przez Emitenta;
2. Ustalenie ceny maksymalnej akcji Spółki;
3. Podanie do wiadomości ceny ostatecznej i ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki z podaniem ostatecznej liczby akcji oferowanych do sprzedaży przez Emitenta;
4. Dokonanie przydziału akcji Spółki ze wskazaniem jaka liczba akcji sprzedawanych przez Emitenta została przydzielona inwestorom, jaki wynik został zrealizowany przez Emitenta na transakcji oraz jaki będzie udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów po sprzedaży;
5. Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu akcji Spółki;
6. Rozpoczęcie notowań akcji Spółki;
7. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu