Data przekazania: 18.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2018
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w ATM Grupa S.A. („Spółka”).

Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 r. przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:
– ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami:
– ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
– ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
– ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,
– ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych,
– ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia,
– ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 8.206.732 akcji Spółki, stanowiących 9,74% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.206.732 głosów, co stanowiło 7,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 1.217.674 akcji Spółki, stanowiących 1,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.217.674 głosów w Spółce, co stanowi 1,13% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 84.300.000. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 107.300.000.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy.”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu