Data przekazania: 19.01.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2018
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w raporcie okresowym za III kwartał 2017 roku, opublikowanym w dniu 22 listopada 2017 roku, wystąpiły błędy. Poniżej prezentujemy listę korekt:

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Wybrane dane finansowe”, kolumna: „III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.”:

Wiersz „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej”:
Przed korektą: 20.831
Po korekcie: 20.841

Wiersz „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej”:
Przed korektą: (1.938)
Po korekcie: (1.929)

Wiersz „Przepływy pieniężne netto, razem”:
Przed korektą: (5.314)
Po korekcie: (5.295)

Analogicznie zmianie uległy poprawione pozycje przeliczone w Euro, kolumna: „III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.”:

Wiersz „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej”:
Przed korektą: 4.894
Po korekcie: 4.896

Wiersz „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej”:
Przed korektą: (455)
Po korekcie: (453)

Wiersz „Przepływy pieniężne netto, razem”:
Przed korektą: (1.248)
Po korekcie: (1.244)

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, kolumna: „III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.”:

Wiersz „Korekty”:
Przed korektą: (7.755)
Po korekcie: (7.745)

Wiersz „Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej”:
Przed korektą: 758
Po korekcie: 762

Wiersz „Inne korekty z działalności operacyjnej”:
Przed korektą: (28)
Po korekcie: (22)

Wiersz „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej”:
Przed korektą: 9.163
Po korekcie: 9.173

Ujawnienie wiersza „Nabycie udziałów”:
Przed korektą: (9)
Po korekcie: 0

Wiersz „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej”:
Przed korektą: (2.402)
Po korekcie: (2.393)

Wiersz „Przepływy pieniężne netto razem”:
Przed korektą: 2.371
Po korekcie: 2.390

Wiersz „Środki pieniężne na początek okresu”:
Przed korektą: 28.741
Po korekcie: 21.056

Wiersz „Środki pieniężne na koniec okresu w tym:”:
Przed korektą: 31.112
Po korekcie: 23.446

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, kolumna: „III kwartały okres od 01.01.2017 r.
do 30.09.2017 r.”:

Wiersz „Korekty”:
Przed korektą: (4.914)
Po korekcie: (4.904)

Wiersz „Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej”:
Przed korektą: 690
Po korekcie: 694

Wiersz „Inne korekty z działalności operacyjnej”:
Przed korektą: (42)
Po korekcie: (36)

Wiersz „Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej”:
Przed korektą: 20.831
Po korekcie: 20.841

Ujawnienie wiersza „Nabycie udziałów”:
Przed korektą: (9)
Po korekcie: 0

Wiersz „Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej”:
Przed korektą: (1.938)
Po korekcie: (1.929)

Wiersz „Przepływy pieniężne netto razem”:
Przed korektą: (5.314)
Po korekcie: (5.295)

Wiersz „Środki pieniężne na początek okresu”:
Przed korektą: 28.756
Po korekcie: 28.741

Wiersz „Środki pieniężne na koniec okresu w tym:”:
Przed korektą: 23.442
Po korekcie: 23.446

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe „Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, kolumna: „III kwartał okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.”:

Wiersz „Środki pieniężne na początek okresu”:
Przed korektą: 43.415
Po korekcie: 19.318

Wiersz „Środki pieniężne na koniec okresu w tym:”:
Przed korektą: 38.226
Po korekcie: 14.129

Wiersz „- o ograniczonej możliwości dysponowania:”:
Przed korektą: 0
Po korekcie: 885

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe: „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”

Kolumna pierwsza nagłówek:
Przed korektą: „III kwartał okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.”
Po korekcie: „III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.”

Kolumna trzecia nagłówek:
Przed korektą: „III kwartał okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.”
Po korekcie: „III kwartał okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.”

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe: „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, kolumna: „III kwartał okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r.”

Wiersz „Środki pieniężne na początek okresu”:
Przed korektą: 24.345
Po korekcie: 16.786

Wiersz „Środki pieniężne na koniec okresu w tym:”:
Przed korektą: 22.597
Po korekcie: 15.038

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe: „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”, kolumna: „III kwartał okres od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r.”:

Wiersz „Środki pieniężne na początek okresu”:
Przed korektą: 34.444
Po korekcie: 13.095

Wiersz „Środki pieniężne na koniec okresu w tym:”:
Przed korektą: 33.385
Po korekcie: 12.036

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu