Data przekazania: 11.07.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2017
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o zwiększeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATM Grupa S.A. o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, iż fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zwiększyły udział o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) w stosunku do zawiadomienia ALTUS TFI SA opublikowanego przez Spółkę w dniu 18 maja 2016 r.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 6 lipca 2017 r. transakcji nabycia na rynku regulowanym 12 474 akcji Spółki.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz w liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 13 186 678 akcji Spółki, stanowiących 15,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 13 186 678 głosów, co stanowiło 12,29% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 13 199 152 akcji Spółki, stanowiących 15,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 13 199 152 głosów w Spółce, co stanowi 12,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 107 300 000. Ogólna liczba akcji wynosi 84 300 000.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.
Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu