Data przekazania: 18.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2016
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18 maja 2016 r. otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.), zawiadomienie w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. przekroczyły próg 10% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 16 maja
2016 r. transakcji nabycia na rynku regulowanym 410 000 akcji Spółki.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz
liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 10 627 179
akcji Spółki, stanowiących 12,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10 627 179
głosów, co stanowiło 9,90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 11 037 179
akcji Spółki, stanowiących 13,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 11 037 179 głosów
w Spółce, co stanowi 10,29% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:
ALTUS TFI S.A. nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki
w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 84 300 000 natomiast ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 107 300 000.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
Paweł Tobiasz – Członek Zarządu