Data przekazania: 18.04.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz
statutu spółki dokonała w dniu 18 kwietnia 2016 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016.

Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 130.

Spółka korzystała wcześniej z usług wybranego podmiotu w zakresie usług badania spraozdnia finansowego, usług doradztwa podatkowego oraz usług doradztwa w zakresie otrzymania dotacji oraz dofinansowań.
Badanie roku 2016 zostanie wykonane w ramach umowy zawartej na jeden rok.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu