Data przekazania: 22.03.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 18.04.2016 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2015 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  • Projekty uchwał
  • Opinia RN w sprawie projektów uchwał
  • Formularz pełnomocnictwa i instrukcja
  • Sprawozdanie z praz Rady Nadzorczej w 2015 r.
  • Ocena sytuacji spółki za 2015 r.
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołebiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu