Data przekazania: 20.08.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. (dalej: Spółka) informuje, że Spółka zależna ATM System Sp. z o.o. (dalej: Spółka zależna) zawarła w okresie ostatnich 2 miesięcy ze spółką Ekstraklasa Live Park Sp. z .o.o. umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich szacunkowa sumaryczna wartość wynosi 43.472 tys. zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Umowy dotyczą produkcji sygnału telewizyjengo w technologii HD z rogrywek Ekstarklasy oraz długoterminowego wynajmu wozu HD.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 18 sierpnia 2015 r. na produkcję sygnału telewizyjnego w technologii HD z rozgrywek Ekstraklasy w rundzie wiosennej sezonu 2015/2016 oraz sezonach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019. Wartość szacunkowa tej umowy wynosi 22.260 tys. zł.

Warunki umowy nakładają na Spółkę zależną odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie wozów HD na stadion lub za niezapewnienie należytej jakości przekazu materiału (dalej: Zdarzenia). Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe, gdyż uzależniona jest ona od ilości Zdarzeń.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu