Data przekazania: 02.09.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia z ATM Profilm sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka Przejmowana”).

Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został podpisany i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ATM Grupa (ir.atmgrupa.pl/pl/ir/prezentacje_i_informacje/fuzje/Fuzja-ATM_Grupa_ATM_Profilm) oraz na stronie internetowej ATM Profilm (www.atmprofilm.pl).

Akcjonariusze mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 punkt 1-3 k.s.h., w siedzibie Spółki Przejmującej od dnia 2 września 2014 roku do dnia, w którym podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu
      Przemysław Kmiotek – Członek Zarządu