Data przekazania: 14.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2014
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 maja 2014 r. otrzymał zawiadomienie od ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Fundusz), że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 9 maja 2014 roku, Fundusz zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeni u akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 3 560 044 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) akcji Spółki, co stanowiło 4,42% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3 560 044 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 3,32% ogólnej liczby głosów.

W dniu 14 maja 2014 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 5 560 044 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) akcje Spółki, co stanowi 6,60% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 5 560 044 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,18% ogólnej liczby głosów.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu