Data przekazania: 22.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym
2014:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za IV kwartał 2013 r. – 3 marca 2014 r.
– za I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
– za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.

2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 r. – 30 kwietnia 2014 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. – 1 września 2014 r.

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ATM Grupa S.A.
informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2014 skonsolidowanych raportów kwartalnych
zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania
skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie
finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje ponadto, że działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie
publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu